Päiväkoti Verkanappulat Oy
Nitinkaari 11, 20660 Littoinen
tj Minna Takkula 040-7368350 minna.takkula(at)verkanappulat.fi Hankintapäällikkö Kimmo Takkula
040-7547012 kimmo.takkula(at)verkanappulat.fi

esiopetussuunnitelma

Esiopetussuunnitelma

Meillä Verkanappuloissa esiopetuksen tavoitteena on herättää lapsessa oppimisen halu ja ilo. Esiopetuksessa opettelemme tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita lapset tarvitsevat aloittaessaan koulun. Näemme lapsen aktiivisena toimijana, joka oppii kaikissa arjen toiminnoissa. Oppiminen tapahtuu leikkien, liikkuen, tutkien ja oivaltaen vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Oppiminen lähtee lapsen kiinnostuksen kohteista ja siihen vaikuttavat lapsen aiemmat kokemukset ja osaaminen sekä kokemus hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään. Lapsi oppii kokonaisvaltaisesti kaikkia aistejaan käyttäen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Verkanappuloiden kirjaton esiopetus sekä pienryhmätoiminta antavat mahdollisuuksia yksilölliseen oppimiseen ja lapsilähtöiseen toimintaan sekä luovien menetelmien käyttöön oppimisen tukena.

Esiopetussuunnitelman viisi oppimiskokonaisuutta:

  • Ilmaisun eri muodot: lapsia rohkaistaan ja ohjataan käyttämään ilmaisun eri muotoja. Turvallisessa ryhmässä lapsi uskaltaa ilmaista itseään. Lasten ilmaisua kehitetään musiikillisen, kuvataiteellisen, käsitöiden sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun perustaitoja harjoittelemalla.
  • Kielen rikas maailma: lapsen vuorovaikutustaitoja ja kielellistä kehitystä edistetään; vahvistamalla kiinnostusta ja uteliaisuutta puhuttua kieltä sekä lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Lapsia opetetaan ja kannustetaan tutkimaan ja käyttämään leikeissä erilaisia viestejä ja viestinnän muotoja. Verkanappuloiden esiopetusryhmissä on englannin kielirikastetoimintaa. Uutta kieltä harjoitellaan laulujen, lorujen ja sanontojen avulla.
  • Minä ja meidän yhteisömme: Lapsia opetetaan tunnistamaan tunteitaan, toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti toisiaan kunnioittaen sekä harjoitellen oikean ja väärän erottamista. Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lasten osallisuutta omassa toimintaympäristössään ja suunnata lasten mielenkiinto yhteiskuntaa ja lähiympäristöä kohtaan. Lähiympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustutaan retkeillen.
  • Tutkin ja toimin ympäristössäni: Lapsia kannustetaan kehittämään matemaattisia taitojaan toiminnallisesti, leikkien ja eri aisteja käyttäen erilaisissa oppimisympäristöissä. Lapsia ohjataan huomioimaan erilaisia asioita ympäristössään. Havainnoidaan luontoa ja tuetaan luontosuhteen kehittymistä tarjoamalla kokemuksia luonnossa liikkumisesta ja sen tutkimisesta. Lisäksi lapsia kannustetaan aktiivisesti esittämään kysymyksiä ja etsimään yhdessä ratkaisuja.
  • Kasvan ja kehityn: Lapsia innostetaan liikkumaan monipuolisesti arjessa sisällä sekä ulkona ja kokemaan liikunnan iloa. Lapsia ohjataan ymmärtämään liikunnan, ruoan, levon ja hyvien ihmissuhteiden merkityksen hyvinvoinnille ja terveydelle. Tuetaan lasten turvallisuuden tunnetta antaen heille valmiuksia pyytää ja hankkia apua sekä toimia turvallisesti arjen tilanteissa.
Verkanappuloiden esikoululaisille järjestetään yhteisiä tapahtumia kuten eskarilaisten päivät ja uimakoulu. Eskarilaistenpäivinä lapset pääsevät tutustumaan toisiin Verkanappuloiden esikoululaisiin liikunnan merkeissä. Uimakoulussa harjoitellaan uimataidon alkeita sekä omaan puhtauteen ja hygieniaan liittyviä asioita.