Päiväkoti Verkanappulat Oy
Nitinkaari 11, 20660 Littoinen
tj Minna Takkula 040-7368350 minna.takkula(at)verkanappulat.fi Hankintapäällikkö Kimmo Takkula
040-7547012 kimmo.takkula(at)verkanappulat.fi

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Verkanappuloiden varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa huomioidaan lapsen ikä- ja kehitystaso sekä yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, oppimista sekä kehitystä hänen omien edellytystensä mukaisesti yhdessä toisten lasten kanssa. Tärkeänä osana toimintaamme pidämme pienryhmätoimintaa ja leikkiä. Ne yhdessä turvallisen kasvuympäristön kanssa mahdollistavat lapsilähtöisen toiminnan ja yksilöllisyyden huomioimisen sekä elämyksellisyyden ja ilon.

  • Turvallinen kasvuympäristö: koostuu lämpimästä ja hyväksyvästä ilmapiiristä ja lasten keskinäisistä sekä lapsen ja aikuisen välisistä vuorovaikutussuhteista sekä turvallisista sisä- ja ulkotiloista. Turvallinen kasvuympäristö innostaa ja motivoi lasta leikkimään vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa sekä tutkimaan ja etsimään uutta tietoa ympäristöstä.
  • Lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys: Lapsilähtöisyys lähtee lapsesta kiinnostumisesta ja lapsen näkemisestä lapsena ja ainutlaatuisena yksilönä. Lapsilähtöinen toiminta huomioi lapsen kiinnostuksen kohteet ja lapsi on aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Lapsilähtöisessä toiminnassa lapsen tarpeet ja kehityksen taso huomioidaan ja lasta tuetaan yksilöllisesti.
  • Pienryhmätoiminta: Pienryhmissä toimiminen mahdollistaa lapsille rauhallisemman ympäristön harjoitella ja oppia tietoja ja taitoja. Rauhallinen työskentelyilmapiiri rohkaisee lapsia osallistumaan. Pienryhmässä kasvattajalla on aikaa huomioida lapsia yksilöllisesti lasten vahvuudet ja tarpeet huomioiden. Pienryhmätoiminta kannustaa lasta vuorovaikutteisuuteen ja luo keskustelevan ja avoimen ilmapiirin.
  • Leikki: Leikki on lapselle monipuolinen kehityksen ja oppimisen mahdollistaja, se tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Leikin avulla lapsi käyttää oppimiaan taitoja ja harjoittelee uusia. Leikki kehittää mielikuvitusta ja yhteistyökykyä, edistää kielen oppimista sekä edesauttaa sosiaalisten taitojen kehittymistä. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa leikille suotuisa ympäristö sekä ohjata ja kehittää lasten leikkitaitoja.